watch 设备名称
操作系统 尺寸 in PPI 纵横比 xdp xpx 密度 dpi
Apple Watch 38mm watch OS 1.5 326 5 : 4 136 x 170 272 x 340 2.0 xhdpi
Apple Watch 42mm watch OS 1.7 326 5 : 4 156 x 195 312 x 390 2.0 xhdpi
Moto 360 Android 1.6 205 32 : 29 241 x 218 320 x 290 1.3 tvdpi
Moto 360 v2 42mm Android 1.4 263 65 : 64 241 x 244 320 x 325 1.3 tvdpi
Moto 360 v2 46mm Android 1.6 263 33 : 32 241 x 248 320 x 330 1.3 tvdpi

毫不留情!设计师长得好看是一种怎样的体验

长得一般的,就乖乖打开Photoshop好好搬砖吧

伟大的设计观点